RXD - Hit the Bull's-Eye!

Invoice Data

Názov/Name: Ing. Richard Jurík - RXD

Adresa/Address: 84101 Bratislava-Dúbravka, Damborského 1197/4

IČO/ID: 43872778

DIČ/TAX ID: 1048731728

Zapísaný v živnostenskom registri OÚ BA, č. 440-26827

Bankové spojenie: SK1983300000002801377405

Contact

Email: rxd1978@gmail.com